İşletme Planı Hazırlama

Apartmanlarda ve sitelerde yeni bir yaşam ve ortak hayatın başlangıcı işletme projesinin hazırlanması ile başlar. Hukuki prosedürler çerçevesinde düzenli ve mutlu bir apartman ve site hayatı için işletme projesi olmazsa olmaz süreçlerden biridir ve kanunlar çerçevesinde içeriği belirtilmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 37 açıkça belirtildiği gibi kat malikleri kurulu eğer apartmanın/sitenin bir işletme projesi yok ise hiç gecikmeksizin bir işletme projesi hazırlaması gerekmektedir.

634 SAYILI KMK

3. İşletme projesinin yapılması:

Madde 37 – (Değişik: 13/4/1983 – 2814/12 md.)

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

Projede özellikle:

a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.

Proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

İşletme projesi; apartmanların ve sitelerin aylık aidat bedellerinin ve tesis içerisinde yapılması gereken her tip maddi işin hesaplanmasını sağlayan temel projedir.

Aylık aidat bedelinin ne kadar olması gerektiği işletme projesinde belirlenmiş ve hesaplanmış gider kalemlerine istinaden belirlenir. Projede belirlenmiş yıllık gider kalemlerinin toplamı 12 aya bölünerek aylık gider bütçesinin hesaplanması sağlanır. Akabinde aidat bedellerinin paylandırılması müteahhittin hazırlamış olduğu yönetim planına veya kat maliklerinin kendi arasındaki %100 imza ile anlaşmalarına istinaden m2 veya arsa payı cinsinden hesaplanır. İşletme projesi ve yasal prosedürler kapsamında paylandırılmış aidat bedelleri kat malikleri kurulunun kabulüne istinaden onaylanır ve toplantı divan tutanaklarına iliştirilerek divan heyeti imzasına sunulur.

Şirketimiz, kat malikleri ve yönetim kurulu üyeleri ile ortak bir istişare sürecinde hazırlanan ve kabul gören işletme projesi genel kurul kararlarının yazıldığı divan tutanaklarının imzalanmasına müteakip tüm kat maliklerine elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilir.

İşletme projesi tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde herhangi bir itiraz söz konusu değil ise işletme projesi kesinleşmiş olur. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Kat mülkiyeti kanununun uygulandığı tüm yapılarda işletme projesi uyarınca apartmanın ve sitenin bir yıllık gelirleri ve giderleri hesaplanarak bir bütçe oluşturulmak zorundadır.

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, Mono Profesyonel Yönetim; gecikmeksizin bir işletme projesi hazırlar ve olağan ya da olağanüstü bir genel kurul düzenleyerek bütçenin kat maliklerince onaylanmasına müteakip aidat bedellerinin hesaplanmasını sağlar.

Şirketimiz aidat rakamlarını belirleyen bir merci değildir. Aidat bedellerinin ne kadar olacağı kat maliklerinin nasıl ve ne kadar konforlu yaşamak istediği ile orantılı bir durumdur. Şirketimiz bu süreçte sadece zorunlu giderler ve kat maliklerinden gelen isteklere istinaden yasalara uygun hesaplama ve paylandırma sağlar.

Şirketimiz Kuzey Yönetim işletme projelerini hizmet verdiği tüm müşterilerine ücretsiz hazırlar.

Bu alternatifte yönetici sorumluluğu apartmanınız yöneticisine ait olup, Şirketimiz;

Her hafta apartman / site v.b yöneticisinden alınacak gider ve gelir bilgilerini işletme defterine düzenli olarak işlenmesini sağlayacak,

Her bir daire / bağımsız bölüm için kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarını takip edecek,

Aylık gelir, gider ve borçlu listelerini her ay düzenli olarak hazırlayarak yöneticinize ulaştıracak,

Personeller ile ilgili olarak SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri yöneticinize ulaştıracak,

Site sakinleri ve kat malikleri için tanımlanacak kullanıcı adları ve şifreleri yönetici kanalı ile sitedeki ilgililere ulaştıracak, verilerin internet tabanlı programımıza girilmesini ve ayda en az 4 kez bilgilerin güncellenmesini sağlayacaktır.

Anlaşmalı hukukçularımızdan destek alabilir, ödemesini geciktiren komşularınızla kötü olmadan apartman paralarının tahsilini sağlayabilirsiniz.

Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile site sakinleri, kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna, sitelerde yaşanan problemlere, yaşanan sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda çözüm üretilmesi. Genel Kurul danışmanlığı. Genel Kurulun sevk ve idaresi. Site hesaplarının resmi kayıtları göre incelenmesi. Yönetim planı hazırlanması. İşletme projesi olmayan sitelere işletme projesi yapılması.

Müteahhit firmalara site yönetimi ile ilgili olarak her türlü desteğin verilmesi, geçici yönetim ve denetim kurullarının atanması. Yönetici ya da yönetim kurulu seçimi yapamayan sitelere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Site Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden gelen ve site yönetimi ile ilgili her türlü sorunlara çözüm üretimi

Site Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden gelen ve site yönetim ve denetimi ile ilgili her türlü sorunlara çözüm üretimi,

Apartman Yönetici ve Deneticilerinden gelen türlü sorunlara çözüm üretimi,

Site malikleri ve kiracılarından gelen her türlü sorunlara çözüm üretimi, vb. hizmetler.